[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

 

 

 

Fagkonsulentens evaluering af Groundbreaker's Learning Mall

Af Birte Hasner, fagkonsulent i engelsk

Et banebrydende undervisningsmateriale

For at leve op til betegnelsen "banebrydende", skal undervisningsmidlet tilgodese anvisningerne i faghæftet samt de mål, som kan beskrives ud fra dette undervisningsindhold.

Herudover bør undervisningsmidlet understøtte:

  • virkelighedsnært, autentisk og emneorienteret input
  • undervisningsdifferentiering
  • integration af IT
  • integration af medier
  • praktisk-musisk læring
  • nye hensigtsmæssige, vekslende og selvstændige arbejds former
  • nye hensigtsmæssige lærerroller
  • anvendelse af logbog og portfolio til læringsmål og produkter
  • nytænkning vedr. klasseværelsets indretning.

Tilgodeser Groundbreaker's Learning Mall det ændrede udgangspunkt for engelskundervisningens tilrettelæggelse?
Ja. Undervisningsindholdet bygger på den forviden eleverne har om amerikanske kulturer, på deres erfaringer som tv-kikkere og computerbrugere.

Iscenesættelsen af universet tager udgangspunkt i elevernes kendskab til computerspil. De stifter bekendskab med et persongalleri, både gennem 3D animationer, tegneserier og ikke mindst autentiske videoklip, som giver et godt indblik i de kultur- og samfundsforhold, som er på spil i den amerikanske shopping mall. Universet Mall World er en perspektivering af elevernes interesser i ungdomskulturen, fx forbrug, fast food-kultur, musik, film og identitet. Der bygges videre på den ordforrådstilegnelse, som eleverne kender fra medier og forbrug. De to film, Arcadia og All the Right Stuff, udbygger denne viden og problematiserer emnet, så eleverne også får taget hul på at forholde sig mere kritisk og analysernde til forbrugsmønstre og etik i forbindelse med computerspil. Hermed skabes således også muligheder for at invitere til tværfaglighed, bl.a. også gennem arbejdet med filmanmeldelse og "beretter-model".

Med Mall World er der skabt et univers, som kan udbygges i det uendelige. Enten af professionelle undervisningsmiddelproducenter eller af lærere og elever. Der er skabt en "story-line", som kan udbygges med nye historier om mall'ens personer, med flere forretninger, fx med mærketøj og sportsartikler og nye konflikter mellem ejer, personale og kunder.

Er IT og medier en integreret del af undervisningsindholdet?
Ja. Materialet har en cd-rom platform. Eleverne arbejder både ved skærmen og væk fra skærmen. Ved skærmen drejer det sig primært om de receptive færdigheder, især lytte/forstå/reagere, som bør have en stor prioritet i denne fase, men også med at læse og skrive småtekster. Væk fra skærmen skal eleverne arbejde med de produktive sider af sprogtilegnelsen, fx rollespil, rap, slogans og kampagneprojekt.

Materialet er tilrettelagt, så eleven let hopper fra input fra cd-rom og videre ud på nettet, enten for at søge information på nettet, sende e-mails, eller indsende produkter til det fælles udstillingsvindue på projektets hjemmeside.

Eleverne er godt vant med kvalitetsniveauet i de underholdende computerspil og i spillefilm, som de beskæftiger sig med i fritiden. Det stiller store krav til undervisningsmidler, når de læg

ger sig så tæt op af medieindustriens produkter. Det er i mall-universet lykkedes at leve op til disse høje forventninger. Med "video-stierne", vox-pops (autentiske videoklip med personer, der udtaler sig), elevatorer og rulletrapper er her skabt en hel ny form for navigation i et undervisningsunivers. Mall'en bliver et ikon på den værkstedstilrettelagte og emneorganiserede undervisning, hvor eleverne arbejder i par og grupper og indimellem samles til fælles oplevelser og fremlæggelser.

I den elektroniske logbog er der taget hul på at kombinere de tre sider, der er brug for at opsamle, nemlig en registrering af elevens resultater, elevens reflektioner over sin sprogtilegnelse samt "safe deposit", hvor elevens produkter kan gemmes.

Er det valgte undervisningsindhold virkelighedsnært, autentisk og emneorienteret?
Ja. Forbrug, identitet og ungdomskultur er de mest vedkommende emner for eleverne i denne aldersgruppe. Miljøet i den amerikanske shopping mall kendes nok mest i mindre målestok fra danske indkøbscentre og Odense Banegård. Universet har et futuristisk præg, men det stimulerer netop fantasien. Universet er godt valgt. Det er ikke "der hjemme" det er ikke "i skolen", det er ude i "samfundet", - der hvor man har brug for at anvende engelsk "i virkeligheden". De stillede tasks virker autentiske, fx virker det logisk, at man på grund af sikkerhedssystemet i mall'en må vise identitet for at slippe ind. Den indre sammenhæng i forløbet virker logisk. Især er forløbet i Food Court hos Hamburger Harry og Moses Joint et godt eksempel på en gennemført story line. Navigationen i mall'en er med sin spil-lignende, nærmest dogmefilmagtige kameraføring og sine autentiske vox-pops, en yderligere motivation for at søge til nye sproglige udfordringer. Samtidig giver denne billedside et godt indtryk af geografi, indretning og liv i den amerikanske mall og bidrager hermed til at udbygge elevernes kendskab til kultur- og samfundsforhold i et engelsktalende land.

Tilgodeser Groundbreaker's Learning Mall det ændrede syn på fejl?
Ja. Aktiviteterne lægger op til, at eleverne anvender sproget kommunikativt. Størst vægt er lagt på ordforrådstilegnelse og fluency. I forlængelse af den story line, der er skabt i Mall World, skal eleverne lave rollespil, konfliktløsning og forsvare deres egen musiksmag - alt sammen på det engelsk, de er "på vej til" at lære. Det betyder, at hver elev anvender sproget på det niveau, han er kommet til, og med de fejl og mangler et elevsprog altid må indebære. På denne måde respekterer aktiviteterne i Mall World det sprogtilegnelsesbegreb, som læseplanen lægger vægt på, og samtidig muliggøres undervisningsdifferentieringen.

De receptive afsnit lægger op til, at der arbejdes med "kvalificeret gætning". Eleverne skal, fx i forbindelse med Hamburger Harry afsnittet, søge informationer og checke viden på nettet, hvor der på autentiske hjemmesider naturligvis ikke er taget hensyn til, at eleverne går i 6.-7. klasse. Gennem arbejdet med musiktekster/lyrics arbejder eleverne også med autentisk sprog, og de får her en erkendelse af, at de godt kan fange en mening, selv om en tekst er svær.

Word Zone indeholder en del skriftlige aktiviteter. Også her er vægten på at anvende sproget, selv om der i 6.-7. klasse i høj grad er tale om "sprog på vej", - ikke mindst, når det gælder skriftlig udtryksform.

Tilgodeser Groundbreaker's Learning Mall fagets formål, CKF, læseplan, faglige forventninger, relevante undervisningsmål og læringsmål?
Ja. Fagets formål og CKF er til fulde tilgodeset. Læseplanen for 6.-7. klasse er fulgt på en lang række områder, langt flere end man i almindelighed kan forvente af et forløb af denne varighed. Det er helt tydeligt, at læseplanen har været udgangspunktet for stofvalg og tilrettelæggelse.

Tilgodeser Groundbreaker'r Learning Mall princippet om undervisningsdifferentiering?
Ja. De vekslende arbejdsformer individuelt, par, gruppe, klasse muliggør i høj grad undervisningsdifferentiering. Der er stof af forholdsvis varieret sværhedsgrad. Mange aktiviteter kan løses af alle elever, og der er samtidig udfordringer for de elever, der har let ved at tilegne sig undervisningsindholdet. Den elektroniske logbog, eller logbogen i kladdehæftet, som nogle skoler har gjort erfaringer med i afprøvningsfasen, understøtter samtidig muligheden for at holde styr på elevernes individuelle læringsmål.

Tilgodeser Groundbreaker's Learning Mall vekslende og selvstændige arbejdsformer?
Ja. Der er aktiviteter for par, gruppe og fælles oplevelser for hele klassen. Materialet er i høj grad selvinstruerende og ved mange aktiviteter, får eleverne umiddelbar respons på deres løsning af opgaver.

[Billede: Skærmbillede fra Groundbreaker's Learning Mall. Denne gang et gult skærmbillede med nogle forskellige tekstrammer, øverst dekoreret med en række hjerter.]

Tilgodeser Groundbreaker's Learning Mall vekslende lærerroller?
Ja. De selvstændige arbejdsformer frigør læreren til at støtte og udfordre efter behov.

Lægger Groundbreaker's Learning Mall op til mere fleksible rammer for arbejdet og en nytænkning vedr. klasseværelsets indretning?
Ja. Den mest hensigtsmæssige måde at organisere arbejdet på, er at lade aktiviteterne foregå som "work stations", dvs. at eleverne cirkulerer mellem forskellige individulle, par og gruppeaktiviteter ved en gruppevis bordopstilling i klassen. Et par stations har computer, andre lytte-, læse eller tale aktiviteter. Der lægges op til fælles oplevelser i forbindelse med filmforevisning og fremlæggelser af elevprodukter. Klassens opslagstavle får en væsentlig funktion som udstillingsvindue for klassens produkter, ligesom eleverne får mulighed for at delagtiggøre andre elever i deres arbejde ved at udstille dem på nettet på projektets hjemmeside.

Tilgodeser Groundbreaker's Learning Mall praktisk-musiske arbejds- og udtryksformer?
Ja. De varierede aktiviteter involverer alle sanser og lægger op til mange slags kreative produkter. Eleverne skal bl.a. digte, rappe, skrive slogans, lave tegneserier og rollespil.

Tilgodeser Groundbreaker's Learning Mall behovet for at fastholde sprogtilegnelsesprocessen ved hjælp af logbog og portfolio?
Ja. Den elektroniske logbog indeholder mulighed for at holde styr på resultater, refleksioner og elevernes produkter. Dette er betydningsfuldt i den værkstedsorganiserede undervisning, da læreren cirkulerer mellem elevgrupper og derfor på anden måde end i klasseundervisningen må få indsigt i elevernes fremgang.


Forsiden | Forrige kapitel | Næste kapitel