Forrige kapitel Forsiden  Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

Ligeværd, selvværd og tolerance

Demokratisk sindelag og forståelse bunder i anerkendelse af lige rettigheder for alle og solidaritet og respekt for andre og dermed fællesskabet. Grundtanken er, at vi aldrig må betragte andre mennesker alene som et middel, men også altid som et mål i sig selv. Respekten for andres værd hænger tæt sammen med den enkeltes følelse af selvværd. Derfor skal ligeværd og selvværd fremmes på samme tid.

Ligeværd og selvværd er samtidig grundvilkår for tolerance. Jeg tror, at det er sådan, at først når vi som mennesker har accepteret, at både vi selv og andre har en uvurderlig værdi i forhold til fællesskabet, er vi i stand til at udvise tolerance. Elever og studerende må lære at arbejde og virke sammen med andre, uanset om den personlige sympati er i top eller bund, og dermed hver for sig erfare, hvordan der kan sættes fokus på den enkeltes placering i fællesskabet.

En af uddannelsessystemets opgaver bliver dermed at gøre alle begribeligt, at vi på hver vores måde bidrager til fællesskabet. Vi har forskellige styrker og svagheder. Nogle elever brillerer på det teoretisk faglige område og er gode til det boglige, andre udviser talent inden for de mere kreative fag eller håndværksmæssig snilde, og atter andre er åbenbart gode til meget, mens nogle bærer deres talenter mere skjult. En måde at opnå tolerance på er at give en ligeværdig vurdering af hver enkelt elevs kompetencer og at gøre sig umage med at fremelske dem. Samtidig må børnene lære værdien af at udvise tolerance over for svaghed, når den er virkelig svag - for eksempel give et barn, som har mistet en forælder, rum til at sørge.

Det handler her om at sikre en frugtbar udveksling mellem elevernes forskellige styrker; for eksempel ved at lade alle møde udfordringer, hvor de erfarer, at den bedste løsning opnås gennem samarbejde, hvor alles ressourcer tages med.

I arbejdet med at fremme selvværd og ligeværd er det vigtigt, at den enkelte har selvrespekt og er bevidst om sine evner og talenter - som er værdifulde, og som giver grundlag for et godt og mangfoldigt liv.

Forebyggelse af et problem som mobning kan blandt andet gå gennem arbejde med at styrke værdierne selvværd og ligeværd. Uanset om det er mellem elever eller mellem elever og lærere, så bunder mobning dybest set i spørgsmålet om manglende ligeværd og selvværd. Den elev, der mobber, gør det blandt andet med udgangspunkt i manglende respekt for andres kvaliteter. Den mobbendes adfærd bunder i manglende respekt for andres personlige integritet. Men en af årsagerne til, at mobningen udarter, er også, at den mobbede ikke føler nok selvværd til at kunne stå imod. Dermed være ikke sagt, at mobning kan udryddes blot ved at styrke elevernes selvværd og deres accept af andre børn. Men der er ingen tvivl om, at en grundlæggende ændring af den måde, børn og unge opfatter sig selv og hinanden på, vil være et godt fundament for at begrænse problemer som mobning.

Ligeværd, selvværd og tolerance opnås bedst gennem viden. Viden om egne og andres kompetencer, styrker og svagheder er den bedste måde at sikre børn og unge selv- og ligeværd på.

Denne side indgår i publikationen "Værdier i virkeligheden" som kapitel 4 af 12
© Undervisningsministeriet 2000

 Forrige kapitel Forsiden  Næste kapitel
Til sidens top