Forrige kapitel Til forsiden Næste kapitel
Krone
Undervisningsministeriets logo

3 Oversigt over karakterskalaernes historie i DanmarkDe fremherskende karakterskalaer i Danmark fra 1788 til nu fremgår af nedenstående tabel 1. Med grønt er markeret beståkarakterer og med rødt ikke-bestå-karakterer. Karakterer med fed og understreget skrift er undtagelseskarakterer, der kun skulle benyttes i helt exceptionelle tilfælde. Tallene i parentes angiver de talværdier, der har været knyttet til skalaerne.

For nogle af de benyttede skalaer har der været særlige fagspecifikke krav for at bestå en samlet eksamen, frem for blot et krav om at karaktergennemsnittet (i det omfang det overhovedet kunne beregnes) var over en vis grænse. Således kunne en eksaminand efter 1805-skalaen (den første udgave af Ørsteds skala) ikke bestå eksamen, såfremt vedkommende havde opnået karakteren mådelig i enten dansk stil eller latin, eller såfremt vedkommende havde opnået karakteren slet i latinsk stil.

Tilsvarende kunne for eksempel en studentereksamen efter 1903-skalaen ikke bestås, hvis en eksaminand to gange havde fået eksamenskarakteren 0.

Universiteterne har ikke fulgt det øvrige uddannelsessystem helt i forhold til de tidsmæssige skift i skalaen.

Tabel 1. Karakterskalaer i Danmark siden 1788

1788 1805 1845 1871 1903 1911 1919 1943 1963
Laudabilis præ ceteris Ug Ug(8) Ug(8) 8 6 Ug(8) Ug(15) 13
Laudabilis Mg Mg(7) Ug-(7 2/3) 6 5 Ug-(7 2/3) Ug-(14 2/3) 11
Haud illaudabilis G G(5) Mg+(7 1/3) 4 4 Mg+(7 1/3) Mg+(14 1/3) 10
Non contemnendus*) Tg Tg(1) Mg(7) 2 3 Mg(7) Mg(14) 9
0 Mdl Mdl(-7) Mg-(6 1/3) 0 2 Mg-(6 1/3) Mg-(13 1/3) 8
  Slet Slet(-23) G+(5 2/3)   0 G+(5 2/3) G+(12 2/3) 7
      G(5)     G(5) G(12) 6
      G-(3 2/3)     G-(3 2/3) G-(10 2/3) 5
      Tg+(3 1/3)     Tg+(3 1/3) Tg+(9 1/3) 3
      Tg(1)     Tg(1) Tg(8) 0
      Tg-(-1 2/3)     Tg-(-1 2/3) Tg-(5 1/3)  
      Mdl+(-4 1/3)     Mdl+(-4 1/3) Mdl+(2 2/3)  
      Mdl(-7)     Mdl(-7) Mdl(0)  
      Mdl-(-12 1/3)     Mdl-(-12 1/3) Slet(-16)  
      Slet+(-17 2/3)     Slet+(-17 2/3)    
      Slet(-23)     Slet(-23)    

*) I sig selv var karakteren non contemnendus ikke en dumpekarakter, men der var begrænsninger på, hvor mange af denne karakter der måtte optræde i en samlet eksamen

Overordnet fremgår det af tabellen, at indførelse af karakterskalaer med få trin enten følges op af forfining af den eksisterende skala (1845/1871) eller af en ny skala med flere trin (1903/1911/1919). Begrundelsen for at gå fra færre trin til flere har været ønsket om i højere grad at kunne differentiere mellem de enkelte præstationer.

Omvendt viser tabellen også eksempler på, at en karakterskala med mange trin enten udtyndes (1919/1943) eller erstattes af en ny skala med færre trin (1943/1963). Begrundelsen for at gå fra flere trin til færre trin har været slitage af karakterskalaen, dvs. den effekt, der over tid blandt andet kan udmønte sig i, at de nederste trin af skalaen ikke benyttes.

Indførelsen af 13-skalaen er sket etapevis i uddannelsessystemet. Skalaen blev først indført i folkeskolen og gymnasiet (i 1963). Først med en bekendtgørelse i 1971 blev skalaen indført på de videregående uddannelser.

Ud over de skift i karakterskalaer, der fremgår af tabel 1, har der også været skift i brugen af 13-skalaen. Fra at være en skala, der var konstrueret til relativ vurdering, blev kravene i brugen af skalaen ændret i 1992, således at den samme skala skulle bruges til absolutte vurderinger i de gymnasiale uddannelser. På det tidspunkt blev beskrivelserne af de enkelte karakterer ikke ændret. Først i 2000 blev det fastsat, at 13-skalaen skulle anvendes absolut i grundskolen. Konsekvenserne af skiftet fra en relativ brug til en absolut brug vil blive behandlet i et senere afsnit.

Tabel 2. De afgørende skift i kravene til anvendelsen af 13-skalaen

  1963 1971 1992 1996 2000
Grundskole Relativ brug. Sammebeskrivelse i grundskolen og i gymnasiet Uændret Uændret Uændret Krav om absolut brug
Gymnasium Relativ brug. Samme beskrivelse i grundskolen og i gymnasiet Uændret Krav om absolut brug Ændret beskrivelse af 6-tallet Uændret
Videregåendeuddannelse Ej indført Absolut brug. Beskrivelse forskellig fragrundskole og gymnasium. 13 er ikke en undtagelseskarakter Uændret Samme beskrivelse som i gymnasiet. 13 er en undtagelseskarakter Uændret

Det fremgår af tabellen, at der i perioden fra 13-skalaens indførelse til i dag har været forskellige krav til brugen af skalaen på forskellige uddannelsesområder. Denne forskellighed er uden tvivl en medvirkende årsag til, at der også i dag kan konstateres uensartet brug af 13-skalaen.

Bilag 1 indeholder en oversigt over relevant historisk materiale samt en synoptisk beskrivelse af indholdet af dette materiale.

 

groslash;n streg Denne side indgår i publikationen "Betænkning om indførelse af en ny karakterskala til erstatning af 13-skalaen" som kapitel 3 af 8
© Undervisningsministeriet 2004

Forrige kapitel Til forsiden Næste kapitel
Til sidens top