Forrige kapitel Til forsiden Næste kapitel
Krone
Undervisningsministeriets logo

Indberetning om prøvernes udfaldIndberetningsfrist: tidsfrist fastsættes af UNI-C.

Undervisningsministeriet stiller i sit regelsæt ikke mere krav om udfyldelse af særlige prøveprotokoller, da karakterindberetningerne nu foregår elektronisk.

Umiddelbart efter prøverne sender lederen af skolen indberetning om sidste standpunktskarakterer og alle prøvekarakterer for elever på 9. og 10. klassetrin samt sidste standpunktskarakterer og prøvekarakterer for de elever på 8. klassetrin, der har aflagt prøve i håndarbejde, sløjd og/eller hjemkundskab. Indberetningen sker ved elektronisk overførsel af data til det af Undervisningsministeriet anviste sted, jf. 39 i bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser.

Det påhviler skolen/kommunen/amtskommunen at opbevare karakteroplysninger, indtil de afleveres til Rigsarkivet. Reglerne er beskrevet i Vejledning om bevarings- og kassationsregler Statens Arkiver, Kommunernes Landsforening 1996, side 33. Vejledningen kan købes hos Kommuneinformation. Der er netop i Folketinget vedtaget en ny arkivlov. Vær opmærksom på, hvis reglerne ændres. Indtil dette sker, skal de hidtidige regler stadig anvendes.

I henhold til Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen skal skoler indsende indberetning om prøvernes udfald til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet overførte pr. 1. januar 2004 hovedparten af ministeriets statikstik- og analyseopgaver til UNI*C. De overførte opgaver er dataindsamling, datamodtagelse, databehandling, analyser samt formidling af statistik og analyser. Overførslen indebærer bl.a., at oplysninger, der i medfør af lovgivning kan forlanges afgivet til ministeriet, nu vil kunne blive forlangt meddelt af UNI*C. En af de opgaver, der er overført til UNI*C, er indsamling af oplysninger om prøvernes udfald.

For de skoler, der benytter et elevadministrationssystem fra KMD, Tabulex, Edb-brugsen, Dansk Skoledata eller andre edb-leverandører, kan indberetningen ske ved overførsel af data fra disse til UNI*C.

Alle øvrige skoler skal via en hjemmeside hos UNI*C indberette oplysninger om prøvernes udfald for samtlige elever på 9. og 10. klassetrin samt for de elever på 8. klassetrin, der har aflagt prøve i et eller flere af fagene håndarbejde, sløjd eller hjemkundskab.

Det vil være muligt at foretage elektronisk indberetning på 2 måder:

  1. Ved at overføre en datafil til UNI*C med oplysningerne organiseret i et bestemt format.
  2. Ved at indtaste oplysningerne direkte på en nærmere bestemt hjemmeside.

Der er således ikke længere mulighed for at indsende en papirkopi af standpunkts- og prøvekarakterer til UNI*C eller Undervisningsministeriet. Hvis skolen indsender afgangsbevis, enkeltfagsbevis, karakterlister m.v., bliver disse omgående returneret fra Undervisningsministeriet.

Indberetning om prøvernes udfald indberettes umiddelbart efter prøvernes afholdelse. For de skoler, hvor der afholdes semesterprøve, indberettes disse resultater sammen med maj/juni prøvetermin. Skolerne vil i slutningen af maj 2006 modtage en e-mail fra UNI*C vedr. indberetningen.

Ministeriet vil i lighed med for tidligere skoleår offentliggøre karakteroplysningerne på ministeriets hjemmeside på adressen: http://www.uvm.dk/statistik/karakterer/?menuid=55

Skolen skal i medfør af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. offentliggøre karaktergivningen på sin hjemmeside. Se vejledning herom på adressen http://www.uvm.dk/admin/aabenhed/?menuid=4015

Skolen kan i den forbindelse evt. ved link henvise til karaktererne for skolen på ministeriets hjemmeside. På ministeriets hjemmeside kan skolen finde URL'en, der linker til grundskolekaraktererne. http://www.uvm.dk/statistik/karakterer/skoler.htm?menuid=55

Skolen fritages ikke ved henvisning til ministeriets hjemmeside for løbende at vurdere, om man herved opfylder lovens krav, fx vedr. aktuelle data.

 

groslash;n streg Denne side indgår i publikationen "Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2005/2006" som kapitel 12 af 21
© Undervisningsministeriet 2005

Forrige kapitel Til forsiden Næste kapitel
Til sidens top